دوشنبه, 08 آذر 1400
شناسه خبر:5791

شهید غلامعلی عرب نجفی _ مادرجان شما همیشه در حال جهاد هستید

  • انداز قلم
رزمندگان شهید

« يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَکُمْ فَانْفِرُوا ثُباتٍ أَوِ انْفِرُوا جَميعاً ».

«اي اﻫﻞ اﯾﻤﺎن ﺳﻼح ﺟﻨﮓ ﺑﺮﮔﯿﺮﯾﺪ و آن ﮔﺎه دﺳﺘﻪ دﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر ﻣﺘﻔﻖ ﺑﺮاي ﺟﻬـﺎد ﺑﯿﺮون روﯾﺪ.(نسا /71)

آري، ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﺟﻨﮓ را ﺑﺮ ﻣﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐـﺮده اﻧـﺪ و ﻧﺘﻮاﻧـﺴﺘﻨﺪ در دﻧﯿـﺎ ﭼﻨـﯿ ﻦ ﺣﮑﻮﻣﺖ اﺳﻼم را ﺑﺒﯿﻨﻨﺪ و ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از آن، ﺻﺪام را ﺑﺎرﻫﺎ در ﺟﻨﮓ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﻣـﺎ ﮐـﻪ ﺑﺪون اﻃﻼع ﺑﻮدﯾﻢ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻤﻠﮑﺖ اﻟﻬﯽ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﺮدﻧﺪ و دﯾﺪﻧﺪ ﮐﻪ از اﺳﻼم ﭼﻪ ﺿﺮﺑﻪ ﺧﻮردﻧﺪ ﮐﻪ از ﺟﺎﯾﺸﺎن ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺸﻮﻧﺪ و دﺷﻤﻦ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﻼح وﻟﯽ اﯾﻤﺎن ﺣﺰب اﷲ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﺎ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ و از ﭘﺸﺖ اﻫﻮاز ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺑﻐﺪاد رواﻧﻪ ﺳﺎﺧﺖ و رﻫﺒﺮي اﻣﺎم اﻣـﺖ ﯾﻌﻨـﯽ ﻣﺮﺟـﻊ  ﺑﺰرگ ﺷﯿﻌﻪ و رﻫﺒﺮ ﻫﻤﮥ ﻣﺴﺘﻀﻌﻔﺎن ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮد « اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﯾﮏ ﻧﻌﻤﺖ ﻫـﺴﺖ .

واﻗﻌـﺎ یک ﻧﻌﻤﺖ اﺳﺖ » ﺑﺎ ﺑﻮدن اﯾﻦ ﺟﻨﮓ ﺳﺮﻣﺎن را بالا ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﻣﻠﺖ اﯾﺮان ﻫﻢ سر بلند ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫـﻢ ﻧﻈﺎﻣﯽ . اي ﻣﺮدم ﻋﺰﯾﺰ در ارﺗﺶ 20 ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﯽ ﺷـﺮﮐﺖ ﮐﻨﯿـﺪ و ﻫﻤـﻪ آﻣـﻮزش ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ و ﻓﻨـﻮن ﻧﻈﺎﻣﯽ را ﺧﻮب ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ، که واجب است.

ﺑﻪ ﻣﻠﺖ ﻣﺎ اﻣﺮوز ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻨﮓ در ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﻤﮥ ﮐﻔﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻫﻤﮥ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﻏﺮﯾﺒﯽ اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع) ﮔﺮﯾﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ واﺟﺐ اﺳﺖ راه اﻣﺎم ﺣﺴﯿﻦ (ع) را ﺑﻪ رﻫﺒﺮي اﻣـﺎم ﺑﺰرﮔﻮار اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ و راه آن رﻫﺒﺮ ﻋﺰﯾـﺰ، راه حسین (ع)، ﺣـﺮف ﺣـﺴﯿﻦ (ع) ، ﺳـﺨﻦ ﺣﺴﯿﻦ (ع) اﺳت. ﭘﺲ ﻋﺰﯾﺰان واﺟﺒﺎت ﻓﻘﻂ ﻧﻤﺎز و روزه و ﺧﻤﺲ و زﮐﺎت ﻧﯿـﺴﺖ . 

ﻣﻠـﺖ ﻣﺎ ﻣﻮرد ﺗﺠﺎوز ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. اﻣﺎم ﻋﺰﯾﺰ ﻓﺮﻣﻮد: «ﺟﻨﮓ از اﻫـﻢ واﺟﺒـﺎت اﺳـﺖ» و ﺑﺎﯾـﺪ ﻫﻤﻪ در ﺟﻨﮓ ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪ و اﺳﻠﺤﮥ ﺑﻪ زﻣﯿﻦ اﻓﺘﺎدة ﺷﻬﺪا ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ و ﺳـﻨﮕﺮﻫﺎي ﺷـﻬﯿﺪاﻧﺘﺎن را ﭘﺮ ﮐﻨﯿﺪ و ﻣﻦ از ﻣﻠﺖ ﮐﻼﺗﻪ ﺧﯿﺞ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﭼﺸﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﮕﺎه ﮐﻨﻨـﺪ و ﺷﺎﯾﻌﮥ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﺳﺎزان و ﻃﺮﻓﺪاران رژﯾﻢ ﮔﺬﺷﺘﻪ را ﮔﻮش ﻧﺪﻫﻨد.

ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﻓﻬﻤﯿﺪه ای هستید، ﭼـﺮا ﻋـﺪه اي آدم ﻫـﺎي ﺧـﻮب ﮔـﻮل ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ آدم را ﻣﯽ خورید. ﻣﺮدم ﺑﺮاي اﯾﻨﮑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﭼﺮا ﺧﻮدﺗﺎن را ﺑﻪ ﮔﻨﺎه وا ﻣﯽدارﯾﺪ، مردم ﺑﻪ ﺧﺪا ﻫﺮﭼﻪ ﺷﻤﺎ از اﯾﻦ ﺑﭽﻪ های بسیج دوری کنید، اﺷـﺘﺒﺎه ﮐﺮدﯾـﺪ. اﯾﻨﻬـﺎ ﮐـﻪ ﻣـﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ، ﺟﻨﮓ، انقلاب، امام، اسلام و با یک 20 ﻟﯿﺘﺮي نفت و ﯾﺎ ﺑﺎ ﭼﯿـﺰ دﯾﮕـﺮ ﺳـﺮ ﻋـﺪه اي از ﺷـﻤﺎ ﻣﺮدم ﺧﻮب را ﮔﺮم ﮐﺮده اﻧﺪ و ﻫﺮﭼﻪ ﺷﺎﯾﻌﻪ ﻫﺎ ﮐﻨﻨﺪ از ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻫﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﯽ کنید.

آن ﭼﻨـﺪ ﻧﻔـﺮ ﻣﺨﺎﻟﻒ اﻧﻘﻼب و ﺣﺰب ﷲ ﻫستند و از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ﻣﺤﺘﺮم ﻫﻢ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ اﯾﻨﻬﺎ را ﺑـﺸﻨﺎﺳﻨﺪ ﮐـﻪ ﻧﺎآراﻣﯽ ده ﻣﺎ ﺑﻪ ﮔﺮدن اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻫـﺴﺘﻨﺪ{ اﺳـﺖ } ﮐـﻪ ﺑـﺮاي ﺑـﻪ ﻗـﺪرت رﺳﯿﺪن ﺧﻮدﺷﺎن {ﺑﻪ } ﻫﺮ{ﭼﻪ } ﺗﻬﻤﺘﯽ و دروﻏﯽ و دﺳﺖ ﺑﻪ ﮐﺎرﻫﺎي زﺷﺖ ﻣﯽ زﻧﻨـﺪ و اﯾﻨﻬـﺎ  ﭼﻬﺮة ﺧﻮارج را ﺑﻪ ﺧﻮد ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ و ﺷﻤﺸﯿﺮ ﺣﻀﺮت از ﻏﻼف ﺑﯿﺮون ﺧﻮاﻫـﺪ آﻣـﺪ و ﮔﺮدن اﯾﻦ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ را ﺧﻮاﻫﺪ زد.   

شما دوﺳﺘﺎن ﺣﯿﻒ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺣﺮف آﻧﻬﺎ ﮔﻮش دﻫﯿﺪ و ﺑﺴﯿﺠﯽ ﻫﺎ و رزﻣﻨﺪﮔﺎن را از ﺧﻮدﺗـﺎن ﺑﺪاﻧﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ ﻣﺮدم ﻣﺎ اﯾﻦ ﻃﻮر ﻧﯿﺴﺘﻨد. آﻧﻬﺎ عده اي ﮐﻤﯽ{ ﻣﺮدم} ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ آﻧﻬﺎ آد ﻫـﺎي ﺑﺪي ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﺷﯿﻄﺎن ﻫﺎی ﻗﻮي ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﻬـﺎ را ﻓﺮﯾـﺐ ﻣـﯽ دﻫﻨـﺪ و ﻣـﻦ از اﻣـﺖ ﺣـﺰب اﷲ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ آﻧﻬﺎ را از ﺧﻮدﺷﺎن دور ﮐﻨﻨﺪ ﮐـﻪ آﻧﻬـﺎ ﺷـﻤﺎ را ﺑـﻪ ﻃـﺮف آﺗـﺶ ﻣـﯽ ﮐـﺸﺎﻧﻨﺪ و از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ و روﺣﺎﻧﯿﻮن در رأس ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﻪ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﻼته ﺧﯿﺞ ﺣﻖ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧـﺪ و ﺑﻪ آن ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺣﺰب اﷲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، بها ندهند که باعث شکست اﻧﻘﻼب ﻧﺸﻮد و ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻫﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻌﺮوﻓﻨﺪ.

ﺑﺮادران ﺣﺰب اﷲ ﻣـﺮدم ﮐﻼﺗـﻪ ﺧـﯿج آدم ﻫﺎي ﺧﻮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﺣﺘﺮام ﻣﯽﮔﺬارند اﺣﺘﺮام ﺑﮕﺬارﯾﺪ و ﺷﻤﺎ را اﯾـﻦ ﻣﺮدم دوﺳﺖ دارﻧﺪ و ﺧﻮد ﻣﺮدم ﻓﻬﻤﯿﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻪ ﮐﺴﯽ راه ﺧﺪا را دﻧﺒﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﭼـﻪ ﮐـﺴﯽ راه شیطان را، ﻣﺮدم ﺑﺎ ﺷﻤﺎﯾﻨﺪ و ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﺎﺷﯿﺪ،  ﮐﻪ وﺣﺪت ﻣﻮﺟﺐ ﭘﯿـﺮوزي اﺳـﻼم اﺳﺖ .

و اﻣﺎ ﺳﺨﻨﯽ ﺑﺎ ﻣﺎدر ﻋﺰﯾﺰم، ﻣﺎدر ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﺎﯾﺪ راه ﭘﺪرم را ﺑـﺮوم و اﮔـﺮ راﻫـﺶ را اداﻣـﻪ ﻧﺪﻫﻢ، ﺟﻠﻮ ﻣﻦ را ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻦ وﻇﯿﻔﮥ ﺧﻮدم داﻧﺴﺘﻢ و رواﻧﮥ اﯾﻦ ﺟﻬﺎد ﻣﻘـﺪس ﺷـﺪم و اﮔﺮ ﺷﻬﯿﺪ ﺷﺪم ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﯽ و ﺑـﺮادران و ﺧـﻮاﻫﺮاﻧﻢ را ﺑـﺰرگ ﮐﻨﯿـﺪ و ﭘﯿﺮو راه ﺷﻬﯿﺪان و راه ﭘﺪرم راﻫﻨﻤﺎیی کن.

ﻣﺎدر ﺟﺎن، ﺟﻬﺎد ﺷﻤﺎ در ﻫﻤﺎن ﺟﺎ اﺳﺖ و ﺑﺪان ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ در ﺣﺎل ﺟﻬـﺎد ﻫـﺴﺘﯿﺪ ... ﻣﺎدر ﺟـﺎن، ﻗـﺪر آن زﻧﺪﮔﯽ ﻣﻌﻨﻮي را ﺑﺪان ﮐﻪ ﺑﻪ آن ﺧﺎﻧﻪ ﻓﺎﻃﻤﻪ زﻫﺮا(ص) ﻧﻈﺮ دارد و از ﺑـﺮادراﻧﻢ ﻣـﯽ ﺧـﻮاﻫﻢ راه پدرمان را ادامه دهند، ﮐﻪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﻫﺴﺖ راه اﯾﻦ ﺷﻬﯿﺪان و ﻫﺪف آﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ .

از ﻓﺮﻣـﺎن اﻋﻠﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﯾﻌﻨﯽ روح اﷲ ﺑﺖ ﺷﮑﻦ ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ نکنند ﮐﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻧـﺎﺑﻮدي ﺷـﻤﺎ ﻣـﯽ ﺷـﻮد.  ﺑﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮان ﻋﺰﯾﺰم ﺷﻤﺎ ﻓﺮزﻧﺪ ﺷﻬﯿﺪ ﻫﺴﺘﯿﺪ ﺑﺎﯾـﺪ ﻃـﻮري ﺣﺮﮐـﺖ ﮐﻨﯿـﺪ ﮐـﻪ ﺧـﺪاي  ﺑﺰرگ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﻣﺎدر ﺟﺎن آﺑﺮوي ﻣﺎ و ﭘﺪرم ﺑـﺴﺘﮕﯽ دارد ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎ و ﺗﺮﺑﯿـﺖ ﺑـﺮادران و ﺧﻮاﻫﺮاﻧﻢ.

 

 

منبع: نوید شاهد

ارسال نظر به عنوان مهمان

  • هیچ نظری یافت نشد